POJIŠTĚNÍ CK PROTI ÚPADKU

Pojištění CK proti úpadku je ke stažení ZDE.

 

POJISTKA

k pojistné smlouvě č. 1180000020

na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

 

Pojistitel:                       ERV Evropská pojišťovna, a. s.

                                      se sídlem Křižíkova 237/36a,

                                      186 00 Praha 8

                                      IČ: 492 40 196

 

Pojistník, pojištěný:      CK Teplická rekrea s. r. o.

                                      se sídlem Masarykova 536/5,

                                      415 01 Teplice

                                      IČ: 254 20 950

 

Pojistitel potvrzuje, že pojistník uzavřel ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých

podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro

případ úpadku cestovní kanceláře.

Pojištění se sjednává pro případ, kdy pojištěný z důvodu svého úpadku

a) neposkytne zákazníkovi, na kterého se vztahuje smlouva o zájezdu uzavřená

s pojištěným (dále jen „oprávněná osoba“), dopravu z místa pobytu v zahraničí do místa

odjezdu nebo do jiného místa, pokud je tato doprava součástí zájezdu či spojených

cestovních služeb,

b) nevrátí oprávněné osobě zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za

poukaz na zájezd v případě, že se zájezd neuskutečnil,

c) nevrátí oprávněné osobě rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně

poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části, nebo

d) nevrátí oprávněné osobě veškeré platby za spojené cestovní služby, které od ní obdržel.

 

Počátek pojištění: 1.1.2011

Pojistné období: 1. 1. 2019 31. 12. 2019

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

 

Pojištění se řídí pojistnými podmínkami PP-INS-1806 pojištění záruky pro případ úpadku

cestovní kanceláře a pojistnou smlouvou.

V Praze dne 21.12.2018

……………………………........…….……………

za ERV Evropskou pojišťovnu, a. s.

JUDr. Vladimír Krajíček

generální ředitel

Kontakt: telefon: 721 572 421, 417 530 857, e-mail: info@teprekrea.cz