POJIŠTĚNÍ CK PROTI ÚPADKU

 

Pojištění CK proti úpadku na rok 2020 je ke stažení ZDE.

 

Pojištění CK proti úpadku na rok 2021 je ke stažení ZDE.

 

 

POJISTKA

k pojistné smlouvě č. 1180000020

na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Pojistitel: ERV Evropská pojišťovna, a. s.

se sídlem Křižíkova 237/36a,

186 00 Praha 8

IČ: 492 40 196

Pojistník, pojištěný: CK Teplická rekrea s. r. o.

se sídlem Masarykova 536/5,

415 01 Teplice

IČ: 254 20 950

Pojistitel potvrzuje, že pojistník uzavřel ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Pojištění se sjednává pro případ, kdy pojištěný z důvodu svého úpadku

a) neposkytne zákazníkovi, na kterého se vztahuje smlouva o zájezdu uzavřená s pojištěným (dále jen „oprávněná osoba“), dopravu z místa pobytu v zahraničí do místa odjezdu nebo do jiného místa, pokud je tato doprava součástí zájezdu,

b) nevrátí oprávněné osobě zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě, že se zájezd neuskutečnil,

c) nevrátí oprávněné osobě rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

Počátek pojištění: 1.1.2011

Pojistné období: 1.1.2021 – 31.12.2021

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojištění se řídí pojistnými podmínkami PP-INS-1806 pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře a pojistnou smlouvou.

V Praze dne 17.12.2020

……………………………........…….……………

za ERV Evropskou pojišťovnu, a. s.

Ing. Štěpán Landík

ředitel obchodu a marketingu

 

 

Kontakt: telefon: 721 572 421, 417 530 857, e-mail: info@teprekrea.cz