Smluvní podmínky CK Teplická rekrea s.r.o.

 

 

Vyhledávání

Smluvní podmínky

 

 

 

Ke stažení ve formátu PDF zde:

Smluvní podmínky CK

 

 

Smluvní podmínky cestovní kanceláře CK Teplická rekrea s.r.o.

 

I. Úvod

Smluvní vztah mezi CK Teplická rekrea s.r.o., IČO 25420950 a zákazníkem se řídí ustanovením zákona č. 159/99 Sb. a č. 89/2012 Sb. ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito „Smluvními podmínkami“. Smlouva o zájezdu může být uzavřena přímo v cestovní kanceláři, prostřednictvím obchodního zástupce (prodejce), který jedná v mezích příslušné obchodní smlouvy nebo prostřednictvím internetu.

 

II. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká podepsáním řádně vyplněné smlouvy o zájezdu zákazníkem a zaplacením zálohy. Doplatek zájezdu vyrovná klient bez vyzvání nejpozději 30 dnů před odjezdem. Při objednání zájezdu ve lhůtě kratší jak 30 dnů je zákazník povinen zaplatit celkovou cenu objednaných služeb v plné výši. Bez úplného a řádného doplacení neobdrží zákazník pokyny na cestu a CK je oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit. Pokyny na cestu obdrží klient nejpozději 7 dní před odjezdem. Zákazník odpovídá za správnost všech jím uvedených údajů na smlouvě o zájezdu, zejména platného telefonického spojení. Zákazník v případě, že očekává zvýhodnění v rámci svého zdravotního omezení (bezbariérový přístup, diety, inzulin apod.), je povinen na tuto skutečnost upozornit písemně ve smlouvě o zájezdu při jejím sepsání. V opačném případě nese zákazník odpovědnost za případné škody s tímto související. Účastník zahraničního zájezdu je povinen si obstarat sám včas platný cestovní doklad včetně požadovaných víz. Děti musí mít vždy vlastní platný cestovní doklad (pas nebo OP).

 

III. Zvýšení ceny zájezdu

CK je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, jen v případě, že dojde ke zvýšení:

a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot

b) plateb spojených s dopravou, např. letištních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu

c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%

Písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak CK nevznikne právo na zaplacení rozdílu ceny zájezdu.

 

IV. Podmínky realizace zájezdu

Realizace zájezdu je podmíněna minimálním počtem zákazníků. Tato skutečnost je uvedena v katalogu nebo ve smlouvě.

 

V. Změna podmínek smlouvy o zájezdu

1) ze strany CK

CK je oprávněna ze závažných důvodů nebo za mimořádných okolností změnit podmínky smlouvy, může zákazníkovi navrhnout změnu smlouvy o zájezdu. Jestliže zákazník se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli náhrad, celá částka mu bude vrácena. Pokud klient do 5 dnů od doručení návrhu změny smlouvy o zájezdu nereaguje, má se za to, že se změnou souhlasí. Za podstatnou změnu nabídky se nepovažuje:

a) změna doby odjezdu z ČR o méně než 24 hodin

b) změna objektu ubytování ve stejné destinaci, pokud je poskytnuto ve stejné nebo vyšší kategorii

c) změna trasy a programu zájezdu (maximálně 20% doby trvání zájezdu)

2) ze strany zákazníka

Před zahájením zájezdu může zákazník CK písemně oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu. Poplatek za změnu účastníka zájezdu činí 300 Kč/osoba, tuto změnu lze provést nejpozději 7 dní před odjezdem.

 

VI. Odstoupení od smlouvy o zájezdu 

1) ze strany CK

CK může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem.

2) ze strany zákazníka

Zákazník může od smlouvy odstoupit kdykoliv, za podmínek stanovených touto smlouvou. Odstoupí-li zákazník od smlouvy svévolně, je povinen zaplatit CK odstupné za každou osobu ve výši:

a) 1.500 Kč za zahraniční rekreaci, 500 Kč za domácí rekreace při odstoupení do 60. dne před poskytnutím první služby

b) 30 % z ceny objednaných služeb od 59. dne do 31. dne před poskytnutím první služby, min. však 1.500 Kč

c) 50 % z ceny objednaných služeb při odstoupení od 30. dne do 15. dne před poskytnutím první služby

d) 80 % z ceny objednaných služeb při odstoupení od smlouvy od 14. dne do 8. dne před poskytnutím první služby

e) 100 % z ceny objednaných služeb při odstoupení od smlouvy od 7. dne před poskytnutím první služby

Při počítání lhůt při zrušení účasti na zájezdu se nepočítá den odjezdu a rozhodujícím je den doručení písemného oznámení zákazníka o odstoupení od smlouvy o zájezdu. Stornovací poplatek musí být uhrazen i v případě, kdy k účasti nedojde v důsledku nesprávných nebo neúplných údajů na smlouvě o zájezdu, popřípadě je-li účastník ze zájezdu vyloučen pro nedodržení pasových, celních, devizových a jiných předpisů.

 

VII. Reklamační řízení

V případě, že služby obsažené ve smlouvě o zájezdu nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě, má účastník právo provést reklamaci. Veškeré reklamace uplatňuje zákazník na místě vzniku závad písemně, u příslušného místního delegáta CK nebo majitele objektu. Zákazník je povinen při výskytu závad spolupracovat na minimalizování a zabránění škod. Opomene-li cestující z vlastní viny na závadu poukázat, zaniká nárok na slevu nebo náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném nahlášení nevznikly. Stejně tak zaniká nárok na slevu, pokud je reklamace podaná až na konci pobytu nebo po jeho skončení a tudíž nebylo možno sjednat nápravu, přičemž při včasném podání reklamace bylo možné sjednat nápravu. V závažných případech, které nebyly odstraněny na místě, předá zákazník reklamační protokol z místa pobytu přímo u CK nebo provizního prodejce, a to nejdéle však do 1 měsíce od ukončení zájezdu, jinak nebude na reklamace brán zřetel. Nevyužije-li účastník služeb, které byly dle programu zajištěny (ubytování, stravování, výlety, doprava atd.), nemá nárok na snížení ceny za zájezd, ani na poskytnutí náhradního plnění.

 

VIII. Ubytovací a přepravní služby

Kategorizace ubytovacích zařízení je provedena podle místních zvyklostí. Rozdělení pokojů provádí sám hotel a CK na něj nemá vliv. Dle mezinárodních zvyklostí opouští klienti hotel v den odjezdu do 10:00 hodin. Ubytování v den příjezdu je možné nejdříve ve 14:00 hodin. Každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů i apartmánů, které se mohou lišit velikostí, umístěním, výhledem atd. a není možné uvést v katalogu všechny typy ubytování, proto jsou obrázky v katalogu brány jako orientační. Fotografie nemusí přesně odpovídat tomu, jak bude vypadat pokoj či apartmán (studio), kde bude zákazník ubytován. Vzhledem k rychle se rozvíjejícímu cestovnímu ruchu dochází také ke stavební činnosti, na kterou nemá CK žádný vliv. Hluk je častým jevem ve všech turistických letoviscích (diskotéky, bary apod.). Tento ruch však nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a je s ním potřeba počítat. K teplejšímu klimatu patří také hmyz, který se i přes snahu hoteliérů k jeho odstranění, může vyskytnout. První a poslední den zájezdu je určen k přepravě, nikoli k rekreaci. CK nemůže ovlivnit změny časů odletů a odjezdů. Součástí přímých letů mohou být i technická mezipřistání. Ve spojitosti s leteckou přepravou bere zákazník na vědomí, že součástí ceny jsou i pohyblivé složky (palivový příplatek), který závisí na ceně leteckého paliva. Práva cestujících v letecké přepravě se mimo jiné řídí nařízením Ustanovení Evropského parlamentu a Rady č.261/2004. Mezinárodní autobusová doprava se řídí také dodržováním AETR. Autobus nejede vždy po stejné trase a nestaví ve všech nástupních místech uvedených na trase. Každé dítě bez ohledu na věk musí mít své sedadlo. Autosedačka dle silničního zákona není v autobuse povinná. CK nenese odpovědnost za zpoždění autokarových a leteckých zájezdů, způsobených vyšší mocí a za další nepředvídané události, jako např. prostoje na hranicích, poruchy letadla i autobusů, kalamity, živelné pohromy.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, rozsahem sjednaných služeb a zejména s podmínkami pojištění ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. a souhlasí s těmito „Smluvními podmínkami” a že se bude řídit „Pokyny na cestu”. Zákazník souhlasí s použitím osobních údajů svých i dalších osob uvedených na smlouvě o zájezdu, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., pro potřeby cestovní kanceláře CK Teplická rekrea s.r.o., a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Termín “katalog” zahrnuje veškerý písemný nabídkový materiál CK, který byl zákazníkovi prokazatelně předán. Odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu od této smlouvy, má vždy přednost smlouva o zájezdu.

Teplice, 1.11.2017

 

 

 

 

 

 

Vytvářím objednávku...