Odesláním e-mailové adresy uděluji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(„GDPR“) společnosti CK Teplická rekrea s.r.o., IČO: 25420950, se sídlem Masarykova 536/5, 415 01 Teplice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl, vložka 17091 („Správce”) tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů, které ode mne Správce získal (e-mailová adresa) („Osobní údaje“). Účelem zpracování bude zasílání nabídek produktů a služeb Správce (tedy přímý marketing), včetně zasílání e-mailových a jiných elektronických obchodních sdělení. Souhlas uděluji na dobu 5 let od jeho udělení. Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním mých údajů podle tohoto souhlasu mám práva podle článků 15 až 22 GDPR, zejména: - právo požadovat od Správce potvrzení, zda zpracovává mé osobní údaje; dále mohu požadovat bližší informace o takovém zpracování, v případě nepřesných údajů mohu požadovat jejich opravu - pokud budou splněny podmínky článku 17 GDPR, mohu požadovat výmaz mých osobních Údajů, toto právo mohu využít zejména tehdy, pokud odvolám tento souhlas se zpracováním a Správce nebude mít žádný další právní důvod pro zpracování - v případech stanovených v článku 18 GDPR mám právo na to, aby Správce omezil zpracování mých osobních údajů, po dobu omezení budou mé údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků, k ochraně práv jiné osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu - za podmínek článku 20 GDPR mám právo obdržet od Správce veškeré osobní údaje, které o mne získal, a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu, v takovém případě mohu požadovat, aby Správce předal mé osobní údaje jinému správci, bude-li to technicky proveditelné - mám právo na námitky proti zpracování, uplatním-li toto právo, nebude Správce dále mé osobní údaje pro účely přímého marketingu nadále zpracovávat Pokud se budu domnívat, že zpracováním mých osobních údajů došlo k porušení GDPR, mohu se obrátit se stížností k některému z dozorových úřadů, zejména v členském státě mého obvyklého bydliště, místa výkonu mého povolání, nebo místa, kde k údajnému porušení došlo. V případě ČR je takovým dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: + 420 234 665 111, www.uoou.cz. Výše uvedené osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dodavatelům správce, zejména provozovatelům interních systémů a distributorům obchodních sdělení. V rámci zpracování osobních údajů bude docházet k profilování, jehož předmětem bude cílení marketingových a obchodních sdělení. Cílem takového profilování je zajištění toho, aby Vám byly zasílány nabídky produktů Správce či pozvání na akce pořádané Správcem, které budou pro Vás podle názoru Správce vyhovující a zohledňující Vaše preference. K automatizovanému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR však docházet nebude. Tento souhlas poskytuji zcela dobrovolně a mohu jej kdykoliv odvolat. Případné odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů.

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.